KOV Dokumendihaldus

Elektrooniliste dokumendihaldussüsteemide (EDHS) kasutamine sai alguse Avaliku teabe seaduse kehtestamisega 2002. aastal,  mis kohustas avalikku sektorit pidama veebis dokumendiregistrit (varasemalt kasutati registreerimisraamatuid, kuhu kanti dokumendi andmed ja anti dokumentidele numbrid). Nii võetigi elektroonilised lahendused kasutusele algul veebipõhise dokumendiregistri eesmärgil ja mitmed lahendused piirdusid algul vaid registreeringuandmete pidamise ja avaldamisega. Aja jooksul muudeti seadust ja alates 2009. aastast peavad olema ka dokumendid kättesaadavad elektroonilise registri kaudu.

Dokumendihaldus liigub üha enam sisuhalduse suunas. Arhiiviseadus sõnastab mõiste dokument kui mis tahes teabekandjale jäädvustatud teabe, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõendamiseks. Seega ei pea dokument olema ilmtingimata harjumuspäraselt paberil vormistatud ja allkirjastatud, vaid võib olla ka kirje andmekogus.

Dokumentide avalikustamine ja avalikustamise piirangute seadmine on reguleeritud Avaliku teabe seaduse ja Isikuandme kaitse seadusega. Järelevalvet dokumentide avalikustamise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.

Avaliku sektori dokumendihaldust koordineerib Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond.

EDHS-id Eesti omavalitsustes

EDHS_tooted_2013

Enamike Eestis kasutatavate EDHS-idega on võimalik dokumente edastada dokumendivahetuskeskuse (DVK) kaudu, jälgitav on DVK-ga liitunud asutused ja kasutus  (päringu vastus avaneb aeglaselt).

PROJEKTID