KOV Infoturve

Kontakt

Kohalik omavalitsus peab andmete töötlemisel arvestama nii isikuandmete kaitse seadusest (IKS) kui ka avaliku teabe seaduse (AvTS) alusel vastuvõetud Vabariigi Valitsuse määrusest "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" tulenevate turbeastmest lähtuvate turvameetmete rakendamisega ning aktsepteerima ka jääkriske.

Kohalik omavalitsus andmekogu auditit ise tellima ei pea. Kohalike omavalitsuste andmekogude auditi tellib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arvestades Vabariigi Valitsuse määrusest "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" § 91 lõigetes 4–8 sätestatud tingimusi ja nõudeid ning lähtuvalt vajadusest.

Järelvalvet turvameetmete rakendamise osas teostavad Riigi Infosüsteemi Amet ja Andmekaitse Inspektsioon.

ÕIGUSAKTID
1) Avaliku teabe seadus
2) Isikuandmete kaitse seadus
3) Vabariigi Valitsuse määrus 20.12.2007 nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem"

NB! Vabariigi Valitsuse määrus 15.03.2012 nr 26 "Infoturbe juhtimise süsteem" kohalikule omavalitsusele ei laiene.

LISAINFO
Riigi Infosüsteemi Amet / Infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE

PROJEKT
Aastatel 2009-2010 viidi läbi projekt Kohaliku omavalitsuse infosüsteemide turvameetmete tõhustamine (KOVISKE)

P.S: Infoturve on pidev protsess ega saa kunagi valmis nagu Tallinna linngi…