KOV Ruumiline planeering

Valdkonna kontakt
Margus Lehesaar – margus.lehesaar@fin.ee –  611 3076

Kohalikul omavalitsusel on oma haldusterritooriumil planeerimisotsuste langetamise õigus ja vastutus. Otsuste langetamisel peab omavalitsus arvestama kehtivat seadusandlust samuti arvestama kohaliku kogukonna huvidega!

planeerimineEestis


Planeeringute koostamist, kehtestamist ja järelvalvet reguleerib Planeerimisseadus. 

Vastavalt planeerimiseseadusele on planeerimise korraldamise kohustus seatud riigile, maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele (KOV). Erinevate nimetatud tasandite kohustus on lisaks planeerimise korraldamisele tagada planeerimisel erinevate huvide tasakaalustatus ja teostada planeeringutest kinnipidamise osas järelvalvet.

Seadusest tulenevalt jagatakse planeeringud 4 kihti:

  1. Üleriigiline planeering, mis sätestab üleriigilise huvid ja on aluseks maakonnaplaneeringute tegemisel;
  2. Maakonna planeering, mis on ühe või mitme maakonna territooriumi osas tehtud planeering ja mis arvestab üleriigilise planeeringu ja olemasolevate valla üldplaneeringute nõuetega;
  3. Valla, linna või linnaosa üldplaneering koostatakse tiheasustusega alade kohta ja nende alade kohta, millel on üldplaneeringu kohustus seatud maakonna planeeringuga. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute tegemisel;
  4. Detailplaneering koostatakse konkreetse lähituleviku ehitustegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks planeeringualal.

Seadusest tulenevalt oli KOVidel kohustus kehtestada üldplaneeringud.

Seadus nimetab planeeringute lõikes küll teemad, mida peab planeeringus käsitlema, kuid ei reguleeri, mil moel seda täpsemalt tehakse (ei seaduse ega määruste tasemel). Samuti on planeeringuid puudutava info hoidmine tehtud KOVide kohustuseks, kuid puudub kontroll selle kohustuse täitmise üle.

Planeerimisseaduse §14(2) sätestab, et ministeerium, maavanem ja KOV on kohustatud tagama planeeringute info kättesaadavuse. Tulenevalt täiendava regulatsiooni puudumisest ei pruugi see info olla alati kvaliteetne ja täiel määral kasutatav, samuti nõuab info kättesaamine sageli ebamõistlikku ajakulu ja ressursikulu (planeeringud on vaid paberkandjatel jne).

Kogu planeeringute menetluse käigus tehtavad menetlustoimingud (algatamised, dispuudid, kooskõlastamised, avalikustamine, tagasiside korjamine) on paljudel juhtudel keeruliselt teostatud ja mitte hõlpsasti leitavad. Turul pakutavad infotehnoloogilised lahendused on erineva funktsionaalsuse ja kasutusliidesega samas on infotehnoloogilise platvormi kasutamine eelpooltoodud ülesannete täitmiseks kindlasti toiminguid hõlbustavaks vahenditeks. 

ÕIGUSAKTID

Planeerimisseadus

KOV Planeeringuid tutvustav infomaterjal

PROJEKT: Ruumilise planeeringu infosüsteem (RPIS)