Menetluste infosüsteem

Menetluste infosüsteem (iseteenindus) võimaldab vältida kodanikele esitatavaid põhjendamatuid vorminõudeid paberdokumentidel, kui nendes sisalduvad andmed on kättesaadavad riiklikes või kohaliku omavalitsuse andmekogudes, millele on ametiasutustel juurdepääs.

Menetluste infosüsteem optimeeritab dokumentidele hangitavate kooskõlastuste ning kinnituste ringi, kasutades selleks loodud elektroonilist keskkonda.

Kodanikele peab olema võimalus näha taotletud menetluste kulgu ning saada piiratud tagasisidet esitatud taotluste kohta.

KOVMEN

MENETLUSSÜSTEEMI funktsionaalsus võimaldab:

  1. Kaasata kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate teenuse menetlusse kõiki osapooli.
  2. Rakendada asutuses täisdigitaalset menetlusprotsessi:
  • tagab asutusesisese menetlusringi
  • standardib taotluse vormi ja muudab  infoväljad andmeteks
  • menetluse  kulg on osapooltele nähtav
  • teenusega seotud dialoogiga on tagatud seadusest tulenev selgitusnõue
  • organisatsioonivälised kaastäitjad suhtlevad menetluses läbi KOVMEN-i
  1. Koostada menetlusele ja tema sammudele kulunud aja alusel  menetluste ja menetlusvaldkondade statistilisi aruandeid. See annab olulise eelduse menetluste optimeerimiseks ja ressurssside planeerimiseks.
  2. Avalikustada menetlusega seonduvaid materjale (protsessiskeemid, taotluse plangid, eeskirjad jne) – respositoorium. See annab võimaluse parimate praktikate levitamise ja standardimise korraldamiseks samuti loob eelduse sama teenuseprotsessi elektrooniliseks kasutamiseks.
  3. Menetluste rollipõhine häälestuse ja ärireeglite muutmisega tagada süsteemi kasutuskõlbulikkuse mistahes kohalikule omavalitsusele.

MENETLUSSÜSTEEMIS saab menetleda järgmisi teenuseid:

 Valdkond Teenused
Planeerimis- ja ehitustegevus Veoloa väljastamise taotlemine
Väikeehituse nõusoleku taotlemine
Projekteerimistingimuste taotlemine
Kaeveloa taotlemine
Katastriüksuse jagamine
Keskkonnakaitse ja jäätmemajandus Raieloa väljastamise taotlemine
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Jäätmeveost vabastamise taotlemine
Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö Huvitegevuse toetamise taotlemine
Lasteaia koha taotlemine
Sotsiaal ja tervishoid Sünnitoetuse taotlemine
Matusetoetuse taotlemine
Lasteaia toidupäeva toetuse taotlemine
Koolilõuna toetuse taotlemine
Ühistranspordi soodustuse taotlemine
Lapsehoiu teenuse toetus

 

Menetluste infosüsteemi rahastati projekti Kohalike omavalitsuste menetluste keskkond (mai 2009– mai 2012) raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

ERF logo