VOLIS – Kasutustingimused

VOLIKOGUDE INFOSÜSTEEMI KASUTUS- JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

Veebikeskkonda volis.ee kasutades kinnitab isik, et ta on nõus alljärgnevate teenuse kasutustingimustega:

1. TEENUSE OBJEKT
1.1 Käesoleva teenuse objektiks on Aktsiaselts Andmevara hallatava veebikeskkonna volis.ee (Volikogude Infosüsteem ehk VOLIS) vahendusel osutatavad rakendused, mille kasutajaks oma vajadustest lähtuvalt on teenust lepingulisel alusel tarbiv asutus ning isikud, kellele teenus on suunatud ja kes teenust tarbivad. Käesolev dokument määratleb eelkõige isikute õigused, kohustused ja isikuandmete töötlemise tingimused volis.ee veebikeskkonna kasutamisel rakendust kasutavate asutuste keskkondades.

2. OSUTATAV TEENUS
2.1 Teenuse kasutaja autoriseerimist mittenõudvates vaadetes on võimalik tutvuda andmetega, mida rakenduse klient on otsustanud avalikustada seoses alljärgnevate toimingutega: koosolekud, nõupidamised, istungid, üritused jmt sündmused, mille juures koostatakse dokumente ning millest tehakse meediaülekandeid ning salvestisi.
2.2. Sooritades autentimisprotseduuri, volis.ee keskkonnas saab isik õiguse:
– koostada, allkirjastada ja esitada algatusi „Algatused“ vaates;
– allkirjastada tarkvarakeskkonda esitatud algatusi „Algatused“ vaates;
– hääletada „Osale“ vaates avaldatud ideid, ettepanekuid ja küsitlustes.
2.3. Sooritades autentimisprotseduuri, millega kaasneb isiku spetsiifiliste õiguste autoriseerimine eesti.ee portaalist, saab isik vastavalt temale antud õigustele:
– osaleda ja hääletada omavalitsuse grupi koosolekutel, mille liikmeks ta on määratud;
– administreerida volis.ee vastava omavalitsuse keskkonda, mille osas temale vastavad õigused on määratud.

3. TEENUSEPAKKUJA KOHUSTUSED
3.1 Võimaldada isikutel kasutada volis.ee veebikeskkonna elektroonilisi teenuseid vastavalt isikule antud õigustele.
3.2 Hoidma konfidentsiaalsena isikute esitatud informatsiooni ja andmeid, mille avaldamisest pole veebikeskkonna külastajad teavitatud.

4. VEEBIKESKKONNA KÜLASTAJATE ISIKUTE KOHUSTUSED
4.1 Külastaja isikul (edaspidi „Külastaja“) on kohustus esitada enda kohta täielikud, õiged ja korrektsed andmed, kui seda on eeldatud.
4.2 Külastajal on volis.ee veebikeskkonnas olevate andmete mujal avaldamisel kohustus viidata nende algpäritolule volis.ee keskkonnas.
4.3 Külastajal on keelatud andmete alla laadimisel nende meelevaldne muutmine nii, et see muudab andmete algset ja terviklikult arusaadavat tähendust.
4.4 Külastaja kohustub mitte andma enda autentimiseks ja autoriseerimiseks vajalikke andmeid, sh paroole üle kolmandatele isikutele.
4.5. Külastaja kohustub kasutama volis.ee veebikeskkonda sihipäraselt ning mitte takistama selle ladusat toimimist omapoolse tegevusega ega avaldama seal eksitavat või ebaõiget informatsiooni.

5. TEENUSTE TINGIMUSTE MUUTMINE
5.1 volis.ee veebikeskkonna teenusepakkujal on õigus muuta veebikeskkonna kasutustingimusi, muudetud tingimused jõustuvad nende avalikustamisest veebikeskkonnas.

6. TEENUSE OSUTAMISE PEATAMINE
6.1 Veebikeskkonna teenusepakkujal on õigus peatada teenuse osutamine kliendi IP-aadressile, kui isik ei täida käesolevaid kasutustingimusi.
6.2 Veebikeskkonna teenusepakkujal on õigus veebikeskkonnast andmeid, sh küsitlus või hääletus eemaldada, kui see on vastuolus heade kommetega või kahjustab teenusepakkuja, teenust kasutava omavalitsuse või kolmandate isikute õiguspäraseid huve.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 7.1 volis.ee veebikeskkonna külastamisel isiku kohta kogutavad ja säilitatavad andmed juhul, kui isik ei teosta autentimis- ega autoriseerimisprotseduure, on: – kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), – kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress, – külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta), IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse 1 aasta. Andmeid ei avaldata. 7.2 volis.ee veebikeskkonna külastamisel isiku kohta kogutavad ja säilitatavad andmed juhul, kui isik teostab autentimis- ja autoriseerimisprotseduurid, on lisaks p-s 7.1. nimetatule: – isiku sisse logimise kellaaeg ja sisse logitud aeg,
– isiku poolt sisse logituna veebikeskkonnas temale antud õiguste kasutamisel muudetud andmestik (sh dokumentatsioon ja meediafailid), – isiku poolt istungitele saabumise ja lahkumise aeg, tema poolt istungite ajal esitatud andmestik (sh kõnede, sõnavõttude, jne registreeringud ja parandusettepanekud), – isiku poolt istungil antud hääl, välja arvatud salajastel hääletustel antud hääl, – isiku poolt avalikel algatustele, hääletustel ja küsitlustel antud hääl.
Kõiki andmeid säilitatakse veebikeskkonna andmebaasis ja selle logifailides ning neid ei avalikustata, välja arvatud need andmed, mis kajastuvad istungi põhiandmetes või istungi või koosoleku protokollis.
Kui volis.ee veebikeskkonna teenust kasutav omavalitsus sisestab veebikeskkonda dokumentatsiooni, istungi- ja meediamaterjale, siis ta vastutab enda poolt nendes olevate isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse nõuete täitmise eest.
7.2 volis.ee veebikeskkonnas sisalduvatest isikuandmetest väljavõtte tegemine teostatakse isiku või nende volitatud esindaja kirjalikul nõudmisel volis.ee teenuse kasutava asutuse poolt, kui isikuandmed on tarkvarakeskkonda sisestatud tema tegevuse tulemusena, või teenusepakkuja Aktsiaselts Andmevara poolt, kui see teenuse kasutava asutuse poolt ei ole tehniliselt võimalik (sh isiku hääletusandmed).
7.3 volis.ee keskkonnas säilitatakse isikuandmeid neid sinna sisestanud teenuse kasutaja asutuse määratud perioodi jooksul.
7.4 volis.ee veebikeskkonna teenusepakkuja Aktsiaselts Andmevara ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, v.a isikud või andmekogud, kes osalevad volis.ee liidestatud teenuse täitmises (nt. rahvastikuregistri volitatud töötleja, riigiportaali eesti.ee vastutav töötleja).

8. VÄÄRAMATU JÕUD
8.1 Vääramatu jõuna defineeritakse volis.ee keskkonna kasutamist takistavat loodusõnnetust, tulekahju, ülestõusu, üldstreiki või sõda jms sõltumatut asjaolu (k.a liidestatud andmekogu ühenduse katkemine, võrguühenduse- või elektrikatkestus, tehniline rike, mille tulemusena pole võimalik kasutada volis.ee keskkonda või mille tulemusena on hävinenud volis.ee keskkonnas andmed.
8.2 Vääramatu jõu ilmnemise korral teeb volis.ee teenusepakkuja kõik endast oleneva, et teenuse kasutamine oleks taastatud.
8.3. Vääramatu jõu ilmnemise korral ei vastuta volis.ee teenusepakkuja volis.ee veebikeskkonna andmete kasutamisvõimaluse puudumise või andmete hävimise eest.

9. LÕPPSÄTTED
9.1 Isik loetakse käesolevate tingimustega nõustunuks volis.ee veebikeskkonda sisenemisel.
9.2 Käesolevate teenuse tingimustega mittenõustumisel võib isik tingimused või nende osa vaidlustada, esitades vastava vaide volis.ee keskkonna teenusepakkujale, või pöördudes oma õiguste kaitseks kohtusse.
9.3 Kui isik ei nõustu käesoleva teenuse tingimustega, kuid kasutab teenust oma eesmärkide huvides edasi, on vastutus teenuse kasutamise eest langenud täies ulatuses isikule.

Kasutustingimuste allalaadimine.

MEELDIVAT KASUTAMIST!